Yngres Betongrehabiliteringsstipend

Norsk Forening for Betongrehabilitering deler årlig ut et eller flere stipend på inntil 15 000 kr til yngre personer som har gjennomført eller planlegger et arbeid av spesiell verdi for bransjen.

Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter:

  • Beskrivelse av bakgrunn og grunnlag for søknaden
  • Referanse til eventuell dokumentasjon
  • Budsjett/regnskap

Arbeidet bør presenteres på Betongrehabiliteringsdagene som arrangeres årlig i mars måned.

Søknadsfrist er hele året.

Søknad behandles av NFBs styre fortløpende.

Det kan for eksempel søkes om stipend for dette:

  • Til personer som for første gang presenterer et godkjent paper / bidrag på internasjonale konferanser i eller utenfor Norge.
  • Deltagelse eller reisekostnader relevante kurs eller konferanser
  • Dekke av f.eks. utstyr, materiale, reise el.lign i forbindelse med gjennomføring av Prosjektoppgave eller Masteroppgave

Ny «bibel» for deg som jobber med betong

Etter fire års bearbeidelse er den klar, boken som erstatter «Betongkompetanse» fra 1998. «Betong – regelverk, teknologi og utførelse» har bidrag fra seks forfattere, og Magne Maage er redaktør. Les mer her.

Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av 134_Betong_-_regelverk__teknologi_og_utførelse_smallBetongopplæringsrådet. Boka vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere. Boka er bygd opp slik at den kan fungere som et oppslagsverk. Den er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg. Del A – Betong som byggemateriale en kort-fattet innføring i betongens verden, med oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning. Del B – Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialtek-nologien og ser på sammenhengen mellom delmateraler, blandings-forhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygnings-materiale. Del C – Bygging med betong viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse. Her beskrives mer detaljert planlegging og gjennomføring av betongarbeidene for å sikre full utnyttelse av betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale.

R-kurs under omlegging

Kursene innen betongrehabilitering er under omlegging, og settes opp som ett samlet kurs fra 30. november- 4. desember 2015.

Det nye kurset er en kursmodul i et opplæringsprogram for å sikre at personell innenfor betongrehabilitering har kompetanse i samsvar med kompetansekravene i NS-EN 1504-9:2008 + NA 2012. Med bakgrunn i forkunnskaper, praksis (erfaring innen betongrehabilitering) og gjennomførte kursmoduler i opplæringsprogrammet, utsteder Betongopplæringsrådet kompetansebevis for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas for ulike utførelsesklasser innen betongrehabilitering.

Kurset gir en grunnleggende innføring i betongskader og nedbrytningsmekanismer, rehabiliteringsprosessen, rammebetingelser, oppbygging og gjennomføring av tilstandsanalyse, undersøkelsesmetoder, reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder, krav til materialer, utførelse, prøving og kontroll for ulike reparasjonsmetoder, beskrivelse av rehabiliteringsarbeider, planlegging og gjennomføring av reparasjonsarbeider, kalkulasjon, HMS og SHA, avfallshåndtering og måleregler.

Det anbefales å ha grunnleggende kunnskaper i betongteknologi tilsvarende kurset U1 – «Praktisk betongteknologi for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas».

Kursets målgruppe er først og fremst personell som skal bli produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering, men kurset er også nyttig både for materialeleverandører, byggherrer og rådgivere.

Med bakgrunn i bestått eksamen i dette kurset og kurset U1 – «Praktisk betongteknologi for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas», relevante forkunnskaper og praksis, vil Betongopplæringsrådet kunne utstede kompetansebevis for produksjoner, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering.

Les mer og meld deg på.

NFB søker kandidater til Betongrehabiliteringsprisen

For andre gang skal man nå dele ut en betongrehabiliteringspris i Norge.

Betongrehabiliteringsprisen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor beskyttelse, reparasjon eller vedlikehold av betong er utført på en estetisk, miljømessig og teknisk fremragende måte.

Bak prisen står Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB).

Om du har et godt prosjekt eller du vet om en verdig kandidat kan du sende inn forslag til NFB@tekna.no.

I søknaden må man legge ved informasjon om byggherre og de aktører som har vært med på rehabiliteringen (arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør). Det bør også legges ved et bilde sammen med en kort beskrivelse av hva som er valgt av metoder og materialer som er utført på en estetisk, miljømessig og teknisk fremragende måte.

I 2014 ble prisen tildelt Risøy bru.

Rekordmange deltakere på Betongrehabiliteringsdagene

For 19. året på rad arrangerte NFB Betongrehabiliteringsdagene.

Arrangementet var delt inn i fire ulike bolker:

  • Erfaringer og kvalitet
  • Etikk i bransjen
  • Miljø
  • Nyheter fra leverandørene

Arrangementet ble holdt i Drammen, og tilbakemeldingene fra deltagerne har vært svært gode.

 

Maage utneves til æresmedlem

I forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2015 ble Magne Maage utnevnt til æresmedlem i Norsk Forening for Betongrehabilitering i.

Maage er den andre i rekken, etter Øystein Vennesland i 2013.

Maage
Leder av NFB, Hilde Rannem Isaksen, utnevner Magne Maage til Æresmedlem av foreningen.

Magne Maage ble utdannet sivilingeniør fra Bygningsingeniørlinjen ved NTH i 1968 og dr.ing. i 1976. Han har arbeidet med betongteknologiske spørsmål i hele sin yrkeskarriere og har skrevet flere lærebøker, samt utgitt en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner. Han arbeidet med undervisning og forskning først innenfor NTH, deretter i SINTEF, før han i 1986 ble ansatt i Selmer/Skanska, ved siden av en professor II-stilling ved NTH/NTNU.

Magne Maage har bidratt betydelig i utviklingen av betongrehabiliteringsfaget i Norge, både gjennom forskning og kunnskapsspredning. Han har deltatt i FoU-prosjekter innenfor bestandighet, skadeutvikling, levetidsvurderinger og reparasjon. Han har hatt en viktig rolle i oppbyggingen av betongrehabiliteringsfagene ved NTNU, spesielt ved å ivareta de betongteknologiske sider av fagområdet. Han sto sentralt i arbeidet med å bringe ny kunnskap om tilstandskontroll, vedlikehold og reparasjon ut til den etablerte betongbransjen på 1990-tallet, som fagansvarlig for et mangeårig eksamensrettet etterutdanningskurs ved NTH/NTNU. Han var også en av initiativtagerne til Forum for katodisk beskyttelse som fungerte som et uformelt medlemsbasert fagforum i en tiårsperiode fra 1993.

Maage har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale komitéer og organisasjoner. Han har i en årrekke vært medlem i referansegruppen for betong i Norges Byggstandardiseringsråd/Standard Norge, CEN-komitéen for «Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner» og ISO-komitéen for «Vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner». Gjennom mer enn 20 års innsats i CEN-sammenheng har han ivaretatt og koordinert norske bidrag i utformingen av det europeiske regelverket innenfor betongrehabilitering, og løpende holdt bransjen oppdatert på det faglige arbeidet. Han bidro i oversettelsen av deler av standardverket til norsk, samt i utarbeidelsen av nasjonale tillegg som forelå i 2013. Han deltok også i utarbeidelsen av NFBs veiledning i bruken av standardverket som ble utgitt i 2012.

Magne Maage innehar æresmedlemskap i Norsk Betongforening, og har mottatt ærespriser både fra ACI/CANMET og fra Tekna for ekstraordinær faglig innsats innenfor betongfaget.

Maage gikk offisielt av med pensjon fra sin stilling i Skanska ved fylte 70 år i 2014.
Styret i Norsk Forening for Betongrehabilitering