Nytt æresmedlem: Jan Lindland

I forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2016 utnevnte foreningen sitt tredje æresmedlem, Jan Lindland.

Jan LindlandJan Lindland ble utdannet sivilingeniør fra bygningsingeniørlinjen ved NTH i 1983 og startet sin karriere i Dr.techn. Kristoffer Apeland AS – de første årene i Oslo, deretter i avdeling Sørlandet. Siden 1996 har han vært daglig leder i Stærk & Co, i tillegg er han også førstelektor ved Institutt for ingeniørvitenskap på Universitetet i Agder. Han har gjennom hele sin yrkeskarriere hatt arbeidsoppgaver knyttet til byggskader og betongrehabilitering, i tillegg til generell byggeteknikk, FDV og ENØK. Han har lang og solid erfaring med gjennomføring av betongrehabiliteringsprosjekter, fra tilstandskontroll til prosjektering og oppfølging av alle typer reparasjonsmetoder. Han har deltatt i FoU-aktiviteter og vært sentral i det nasjonale standardiseringsarbeidet. Jan Lindland har vært en foregangsmann i utviklingen av betongrehabilitering som et eget fagfelt, spesielt i arbeidet med å implementere ny kunnskap og erfaringer inn i regelverk og veiledninger.

Jan Lindland er et JA-menneske som bidrar der han kan. Han har vært en ressursperson for Norsk Forening for Betongrehabilitering siden foreningens oppstart i 1990 – både som leder og som bidragsyter på bortimot samtlige felt. Jan har spilt en viktig rolle for kompetanseoppbygging innen betongrehabilitering, og har vært en nøkkelperson i utviklingen og gjennomføringen av foreningens kompetansekurs. Han har også bidratt som foredragsholder på nærmere alle kurs og konferanser i regi av NFB. Han er medlem av ulike komiteer inkludert Betongopplæringsrådets styre og R-utvalg. Han var prosjektleder for de banebrytende RIF-normene «Norm for betongrehabilitering» og «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner» som kom i 1993 og 1995. Han har også ledet arbeidet med kapittelet om betongrehabilitering i NS 3420 i flere omganger, fra 1999 til 2010. Senest har han vært komiteleder for NFBs egen «veiledning til kapittel LY i NS 3420» som ble utgitt i 2012, samt deltatt i arbeidet med nasjonale tillegg til NS-EN 1504-serien. Jan er i tillegg redaktør for boken «Betongrehabilitering – reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll» som lanseres i disse dager. Gjennom sterkt engasjement, positiv innstilling og sjeldent gode formidlingsevner, bidrar Lindland til å ivareta bransjens interesser på en rekke områder.