Praktisering av gamle og nye kompetanseklasser i Betongopplæringsrådet (BOR)

Gjeldende fra 16. februar 2015:

Det har fra BOR’s etablering vært intensjonen at tildelte kompetansebevis skal være ”evigvarende”, med samme prinsipp som et bilsertifikat. Det er den enkeltes ansvar å sørge for å holde seg oppdatert på nye eller korrigerte standarder, på samme måte som en ingeniør eller sivilingeniør er ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert etter endt utdanning. Kompetansebevis er, og har vært et uttrykk for fagkompetanse, og ikke dokumentasjon på kunnskap om gjeldende standarder.

Ved revisjon av standardene, har funksjonsbetegnelser og betegnelser på kontroll/utførelsesklasser endret seg. Som følge av dette har det vært nødvendig å endre kodestrukturen innenfor noen fagområder.

Et eksempel her er endringen fra UPKU (produksjonsleder utførelse utvidet kontroll) til UPK3 (tilvarende, men utførelsesklasse 3).

I 2014 ble det tydeliggjort i BOR at alle klassene skal være mest mulig standard-uavhengige.

Fram til desember 2014 har det kun vært ett BOR-godkjent kurs som ”oppdateringskurs” i ny standard; NS-EN 13670. Dette har hele tiden vært ment som et frivillig kurs, men har ute i markedet blitt oppfattet som obligatorisk. Å koble oppdateringskurs til utstedelse av nye kompetansebevis blir feil, når kompetansebevisene er et uttrykk for fagkompetanse, og ikke dokumentasjon på kunnskap om siste gjeldende standard.

For å tydeliggjøre dette, har BOR nå besluttet å ta «oppdateringskurset» i NS-EN 13670 ut av BOR’s kursportefølje. Dette betyr IKKE at oppdatering i nye standarder ikke er viktig. Bransjen vil fortsette å tilby denne type kurs, men utenfor BOR-systemet.

Da enkelte byggherrer krever at kompetansebevis med siste gjeldene klassebetegnelse fremlegges, utsteder Betongopplæringsrådet dette mot et administrasjonsgebyr.

Oslo, 16. februar 2015
Knut Bryne, Betongopplæringsrådet